Thông tin liên hệ

Đại diện bởi ông (bà): Ma Thị Ninh

Chức vụ: Giám đốc Hợp tác xã

Địa chỉ trụ sở giao dịch: Thôn Nà Giảo xã Yến Dương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

Tài khoản số: 8605 2999 2999 Tại ngân hàng NN và PTNT – Chi nhánh Huyện Ba Bể.

Mã số thuế: 4700 271 732

Email: htxyenduong@gmail.com

Điện thoại: 0868 068 525