Ma Văn Khuyển
Phó chủ tịch & Trưởng ban kiểm soát chất lượng

Ma Thị Ninh
Chủ tịch & giám đốc bộ phận kinh doanh

Ma Đình Chiểu
Uỷ Viên hội đồng quản trị theo điều lệ hợp tác xã